94AB,找到 336476 条结果,当前1 - 10,用时0.0960055 秒

黄汗病

社,2011.[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.)为证名[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1523.。是指以汗出色黄染

分类:医学百科 > 黄汗病 2016-10-24

黄汗

黄汗 名。因汗出入水,水热互郁于肌表,所致身肿、发热、汗出色黄如柏汁的病症。《金匮要略·水气病脉证并治》:“黄汗之为病,身体肿,发热,汗出而渴,状如风水,汗沾衣,色正黄如蘖汁,脉自沉。”兼见两胫冷,身疼重,腰髋弛痛或小便不利等。由汗出入

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母H > 2006-01-11

黄汗

社,2011.[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.)为证名[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1523.。是指以汗出色黄染

分类:医学百科 > 黄汗 2016-10-24

黄汗身肿

黄汗身肿 名。因出入水,或汗出当风,内结郁久,成热成,为黄汗身肿之证。《症因脉治》卷三:“黄汗身肿之症,身热胸满,四肢黄肿而渴,状如风水,汗出沾衣,色如柏汁,久不愈,必致痈脓,又有不恶风,小便利,若上焦寒,口多涎,身冷肿痛,状如周

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母H > 2006-01-11

黄汗身肿

黄汗身肿 名。因出入水,或汗出当风,内结郁久,成热成,为黄汗身肿之证。《症因脉治》卷三:“黄汗身肿之症,身热胸满,四肢黄肿而渴,状如风水,汗出沾衣,色如柏汁,久不愈,必致痈脓,又有不恶风,小便利,若上焦寒,口多涎,身冷肿痛,状如周

分类:医学百科 > 黄汗身肿 2009-01-06

黄汗吴蓝汤

疸身肿,发热出而渴,状如风水,汗出着衣皆黄。 用法用量 以水2升,煎取8合,去滓,空腹分2服,未效再合服。 摘录 《外台》卷四 最后修订于 2009年12月5日 星期六 0:05:18 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 黄汗吴蓝汤 2009-12-05

[卷第五十五]治黄汗诸方

黄汗之为,身体洪肿,汗出不渴,状如风水,汗出染衣,黄如柏汁, 其脉自沉,此由脾胃有热,汗出而入水中,若浴水入汗孔中,得成黄汗病也。 治黄汗病,身体重,汗出而不渴,其汗沾衣,黄如柏染,黄散方。 黄(二两锉)赤芍药(

分类:中医古籍 > 《太平圣惠方》 2004-04-10

[卷一百九十五疸门]黄汗(附论)

)辣桂(一两)甘草(炙一两)黄芩(半两)黄(炙二两)上 锉散。 每服 桂枝加黄汤 (千金方) 治黄汗病。两胫自冷。假令发黄。此属历节。食已则 汗出。又身常 者。必生恶疮也。 出。下无汗。

分类:中医古籍 > 《普济方》 2004-04-10

黄汗的辨证施治

或肝胆疾病原因外,单纯“黄汗”并不多见。笔者采用清肝利胆、健脾除湿、调和营卫、化瘀止汗法治疗本,取得良好疗效,现举2个典型病例介绍如下。 例1.患者,女,1 9岁,2006年11月1 9日初诊。患者半年前无明显

分类:中医中药 > 中医临床 > 辩证施治 > 2010-05-13

[杂病证方歌括里证类]黄汗

黄汗提纲〕身体旋惊肿不禁,渴生只为热邪侵,从知状如风水,黄汗沾衣脉象沉。 黄桂枝芍药苦酒汤 惟走表桂通营,苦酒能将瘀热清,白芍滋阴宜并用,驱除黄汗法弥精。 桂枝加黄汤 (证附桂枝汤见伤寒)身疼烦躁

分类:中医古籍 > 《医学摘粹》 2004-04-10