94AB,找到 506946 条结果,当前1 - 10,用时0.0780044 秒

横关翳内障

横关翳内障 病名。《秘传眼科龙木论》:“横翳内障一名横关翳内障。”参见横翳内障条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母H > 2006-01-11

横关翳内障

横关翳内障 病名。《秘传眼科龙木论》:“横翳内障一名横关翳内障。”参见横翳内障条。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:46:40 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 横关翳内障 2009-01-06

横翳内障

横翳内障 病名。系指自瞳人中映出于外如剑脊,中高边薄,格于瞳人中心,色白如银的病证。见《秘传眼科龙木论》。又名横、横开翳、横剑翳内障、横关翳内障、剑脊翳。属圆翳内障的范畴。详见该条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母H > 2006-01-11

横翳内障

内障 病名。系指自瞳人中映出于外如剑脊,中高边薄,格于瞳人中心,色白如银的病证。见《秘传眼科龙木论》。又名横、横开翳、横剑翳内障、横关翳内障、剑脊翳。属圆翳内障的范畴。详见该条。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:4

分类:医学百科 > 横翳内障 2009-01-06

[卷之一七十二证方论]八·横翳内障

(一名横关翳内障) 此眼初患之时。还从一眼先患。皆是五脏虚劳。风毒冲上。脑脂流下。令眼失明。犹辨三光。宜用金针拨之。宜服 还睛丸、七宝散即瘥。 诗曰∶ 虽然希有横关翳学人韬钤要得知细睹横心如剑脊上头下畔白微微 开时先向中心拨随手还

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10

[卷之一七十二证方论]八·横翳内障

(一名横关翳内障) 此眼初患之时。还从一眼先患。皆是五脏虚劳。风毒冲上。脑脂流下。令眼失明。犹辨三光。宜用金针拨之。宜服 还睛丸、七宝散即瘥。 诗曰∶ 虽然希有横关翳学人韬钤要得知细睹横心如剑脊上头下畔白微微 开时先向中心拨随手还

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10

内障

内障 病名。见《疡医大全》卷十一。即横翳内障。详见该条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母H > 2006-01-11

内障

内障 病名。见《疡医大全》卷十一。即横翳内障。详见该条。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:46:40 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 横剑翳内障 2009-01-06

病证名。 ①系指横于黑睛外之剑脊翳,属外障范畴。见《证治准绳·杂病》。 ②系指横翳内障。见《古今医统》。参见横翳内障条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母H > 2006-01-11

病证名。 ①系指横于黑睛外之剑脊翳,属外障范畴。见《证治准绳·杂病》。 ②系指横翳内障。见《古今医统》。参见横翳内障条。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:46:37 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 横翳 2009-01-06