94AB,找到 12 条结果,当前1 - 10,用时0.0410023 秒

鬼营

鬼营 十三鬼穴之一。《千金要方》原名鬼路,注为劳宫穴。而《千金翼方》注为间使穴。后《针灸聚英》易名为鬼营。《针灸大成》则称为鬼窟。两书所指均为劳宫穴。参见劳宫条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母G > 2006-01-11

鬼营

概述 鬼营为经穴别名。见《聚英·卷四》。1.间使;2.劳宫。[参考资料] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:522. 间使·鬼营 鬼营为经穴别名。见《聚英·卷四》。指间使。[参考资料]

分类:医学百科 > 鬼营 2015-06-22

鬼窟

鬼窟 十三鬼穴之一。《千金要方》原名鬼路,注为劳宫穴。而《千金翼方》注为间使。《针灸大成》易名为鬼窟,《针灸聚英》易名为鬼营,两书所指均为劳宫穴。参见劳宫条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母G > 2006-01-11

鬼路

:“百邪所病者,针有十三穴……第五针外踝下白肉际足太阳,名鬼路。”原注为申脉穴。今从此说。又“第九针手横纹上三寸两筋间,名鬼路。”原注为劳宫穴。《千金翼方》又曰为间使穴。《针灸聚英》易鬼路为鬼营;《针灸大成》则称为鬼窟,均指劳宫穴。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母G > 2006-01-11

[卷四下]孙真人十三鬼穴歌

火针三下七。第六却寻大杼上。入发一寸名鬼枕。七刺耳垂下五分。名曰鬼床针要温。 八针承浆名鬼市。从左出右君须记。九针间使鬼营上。十针上星名鬼堂。十一阴下缝三壮。 女玉门头为鬼藏。十二曲池名鬼臣。火针仍要七。十三舌头当舌中。此穴须名是鬼封。 手

分类:中医古籍 > 《针灸聚英》 2004-04-10

[卷四下]孙真人十三鬼穴歌

火针三下七。第六却寻大杼上。入发一寸名鬼枕。七刺耳垂下五分。名曰鬼床针要温。 八针承浆名鬼市。从左出右君须记。九针间使鬼营上。十针上星名鬼堂。十一阴下缝三壮。 女玉门头为鬼藏。十二曲池名鬼臣。火针仍要七。十三舌头当舌中。此穴须名是鬼封。 手

分类:中医古籍 > 《针灸聚英》 2004-04-10

[卷四下杂病歌]心邪癫狂

起针之法根据此等。 五鬼路兮即申脉。火针七三分下。六鬼枕兮大杼上。入发一寸非虚假。耳前发际七鬼床。 八鬼市穴即承浆。九鬼营即劳宫穴。上星穴是入鬼堂。火针七鬼堂用。鬼藏阴下缝三壮。 十二鬼臣即曲池。火针亦与曲池宜。十三轮该是鬼封。即是舌下一寸

分类:中医古籍 > 《针灸聚英》 2004-04-10

鬼窟

十三鬼穴之一。《备急千金要方》原名鬼路,注为劳宫穴。而《千金翼方》注为间使。《针灸大成》易名为鬼窟,《针灸聚英》易名为鬼营,两书所指均为劳宫穴。 劳宫为经穴名(Láogōng PC8)。出《黄帝内经灵枢·本输》。属手厥阴心包经。荥穴,五行

分类:医学百科 > 鬼窟 2015-06-22

[卷四下杂病歌]心邪癫狂

起针之法根据此等。 五鬼路兮即申脉。火针七三分下。六鬼枕兮大杼上。入发一寸非虚假。耳前发际七鬼床。 八鬼市穴即承浆。九鬼营即劳宫穴。上星穴是入鬼堂。火针七鬼堂用。鬼藏阴下缝三壮。 十二鬼臣即曲池。火针亦与曲池宜。十三轮该是鬼封。即是舌下一寸

分类:中医古籍 > 《针灸聚英》 2004-04-10

[卷第三十·禁经下]咒童子令说鬼姓字第二十二

曰∶ 日出东方,光跃表里,行符敕水,出于老子。老子行符,从吾所使。东九夷从符行,南 八蛮从符起,西六戎捉鬼军,北五狄破鬼营,中三秦从符所摄,急急收录。一鬼不去,斩付 北岳。天有三皇,地有五黑。某所行符,自有法则。非当吾真,当符者死,值符者亡

分类:中医古籍 > 《千金翼方》 2004-04-10


相关搜索: 鬼营穴