94AB,找到 696791 条结果,当前1 - 10,用时0.1260072 秒

飞丝尘垢入目

飞丝尘垢入目 病证名。见《原机启微》。即尘埃入目。应及时清洗,取出异物。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母F > 2006-01-11

飞丝尘垢入目

不脱,或被飞丝所侵,或被沙石所苦,疼痛隐涩,揩擦不开。”类今之外表浅异物,治宜及时冲洗[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:598. 。最后修订于 2015年9月23日 星期三 14:1

分类:医学百科 > 飞丝尘垢入目 2015-09-23

[附录附方]飞丝尘垢入目

,用头垢点入目中即出,神效。 飞丝入,用柘树浆点了,用绵裹箸头蘸水,于眼上缴拭涎毒。 又方∶飞丝入目,以火麻子一合杵碎,井花水一碗浸搅,却将舌浸水中,涎沫自出,神 效。 一方∶茄子叶杵碎,加麻子法尤妙。 丹溪∶飞丝落入

分类:中医古籍 > 《原机启微》 2004-04-10

[附录附方]飞丝尘垢入目

,用头垢点入目中即出,神效。 飞丝入,用柘树浆点了,用绵裹箸头蘸水,于眼上缴拭涎毒。 又方∶飞丝入目,以火麻子一合杵碎,井花水一碗浸搅,却将舌浸水中,涎沫自出,神 效。 一方∶茄子叶杵碎,加麻子法尤妙。 丹溪∶飞丝落入

分类:中医古籍 > 《原机启微》 2004-04-10

[卷之十三·肝胆部疾门]飞丝尘垢入目

〔世〕治者。用头垢点入眼中即出,神效。飞丝入。用柘树浆点了,绵裹箸头蘸水于眼上, 缴拭涎毒。治飞丝入目。以火麻子一合,杵碎,井花水一碗浸搅,却将舌浸水中,涎沫自出,神效。(一方用茄 子叶碎杵如麻子法,尤妙。) 〔丹〕飞丝

分类:中医古籍 > 《医学纲目》 2004-04-10

[卷之十三·肝胆部疾门]飞丝尘垢入目

〔世〕治者。用头垢点入眼中即出,神效。飞丝入。用柘树浆点了,绵裹箸头蘸水于眼上, 缴拭涎毒。治飞丝入目。以火麻子一合,杵碎,井花水一碗浸搅,却将舌浸水中,涎沫自出,神效。(一方用茄 子叶碎杵如麻子法,尤妙。) 〔丹〕飞丝

分类:中医古籍 > 《医学纲目》 2004-04-10

尘埃

尘埃 病证名。又名尘迷目、飞尘入眼、飞丝尘垢入目、尘沙迷目。《世医得效方》卷十六:“尘埃飞扬入目,粘不脱,或被飞丝所侵,或被沙石所苦,疼痛引涩,揩碎不开,宜用后瞿麦散敷。”类今之外表浅异物,宜及时冲洗。参见物偶入睛证条。 作者

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母C > 2006-01-11

尘埃

不脱,或被飞丝所侵,或被沙石所苦,疼痛隐涩,揩擦不开。”类今之外表浅异物,治宜及时冲洗[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:598.。最后修订于 2016年3月10日 星期四 16:1

分类:医学百科 > 尘埃入目 2016-03-10

飞尘眯目

不脱,或被飞丝所侵,或被沙石所苦,疼痛隐涩,揩擦不开。”类今之外表浅异物,治宜及时冲洗[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:598. 。最后修订于 2015年9月23日 星期三 10:2

分类:医学百科 > 飞尘眯目 2015-09-23

飞尘入眼

飞尘入眼为病症名,出自《银海精微》,即尘垢[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:168. 。尘埃入目又名飞尘眯目、飞尘入眼、飞丝尘垢入目、尘沙迷目[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典—

分类:医学百科 > 飞尘入眼 2015-09-23