94AB,找到 1177560 条结果,当前1 - 10,用时0.4600263 秒

垂帘

垂帘膜 病证名。系指赤膜遮黑睛的病证。见世医得效方卷十六。详见赤膜下垂条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母C > 2006-01-11

垂帘

概述垂帘膜为病证名[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1049.。见世医得效方卷十六。《杂病源流犀烛》卷二十二:“赤膜下垂,由客邪所攻,致赤膜遮黑睛,名垂帘膜。”赤膜下垂(d

分类:医学百科 > 垂帘膜 2018-06-13

垂帘

2004:787.。出《银海精微》。又名垂帘翳(《银海精微》)、垂帘膜(《世医得效方》卷十六)、赤脉下垂(康维恂《眼科菁华录》)。是指以赤脉密集似膜,黑睛上缘向延伸,形似垂帘为主要表现的眼病[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医

分类:医学百科 > 垂帘翳 2018-06-13

世医得效方

世医得效方为中医方剂著作[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医药基本名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005. [参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:423. 。19卷(

分类:医学百科 > 世医得效方 2015-12-11

世医得效方

工欲善其事,必先利其器,器利后工乃精。医者,舍书何以为疗病之本。自难经、 《汤液》、《灵枢》、《伤寒论》等篇出,而后之医师着述者,殆数百家。盖发纵指示,俾对病 而知证,因证而药,其用心亦仁矣哉。仆幼而好学,弱冠而业医,重念

分类:中医古籍 > 《世医得效方》 2004-04-10

世医得效方

世医得效方 方书名。十九卷《四库全书》本末附《千金方养生书》一卷,共二十卷)。元·危亦林撰。刊于1345年。本书作者根据其五世家传医方编写成。书中分别记述内、外、妇、儿、五官及伤科等各类疾病的脉病证治。作者对于疾病分类较细。所采历代

分类:医源资料库 > 中医词典 > 其他 > 2006-01-12

世医得效方

世医得效方 方书名。十九卷《四库全书》本末附《千金方养生书》一卷,共二十卷)。元·危亦林撰。刊于1345年。本书作者根据其五世家传医方编写成。书中分别记述内、外、妇、儿、五官及伤科等各类疾病的脉病证治。作者对于疾病分类较细。所采历代

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母S > 2006-01-12

危氏世医得效方

语云∶医不三世,不服其药。医何以贵世业也?谓其更尝多,险危剧易皆之耳闻目 见,较之臆决尝试者,得失何啻倍蓰。且药进医手,而传古人,古方之行于世者何算,一 证而百方具,将为所适从哉。夫病者悬命医师,方必对脉,药必疗病,譬之抽关

分类:中医古籍 > 《世医得效方》 2004-04-10

垂帘膜症

垂帘膜症 病证名。系指黑睛有白膜翳生,下有黑珠如蛾眉之样,视物时明时暗的病证。见眼科捷径。参见垂帘障条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母C > 2006-01-11

垂帘

垂帘翳 病证名。系指赤膜下垂的病证。银海精微:“五脏虚劳,风热冲入肝膈,胞,阳明经毒壅,血气凝滞,故生赤膜下垂,谓之垂帘翳。”详见赤膜下垂条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母C > 2006-01-11