94AB,找到 608737 条结果,当前1 - 10,用时0.1700097 秒

部骨陷

部骨陷 病状名。指五脏所分属面部的各个部位出现的病色深陷入骨的征象。《灵枢·五色》:“五色之见也,各出其色部,部骨陷者,必不免于病矣。” 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母B > 2006-01-11

部骨陷

部骨陷 病状名。指五脏所分属面部的各个部位出现的病色深陷入骨的征象。《灵枢·五色》:“五色之见也,各出其色部,部骨陷者,必不免于病矣。” 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:57:42 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 部骨陷 2009-01-06

[卷下]诊望法提纲

不成者。能立而死。头四破不成人。通身软弱如无骨者。不寿。此亦得强则生。失强则死之谓也。若夫经言 五色之见。各出其色部骨陷者。必不免于病。其色部乘袭者。虽病甚不死。则知部骨不陷者。可免于病。 部骨陷而色乘袭者。若病甚则危也。是又合气色骨

分类:中医古籍 > 《望诊遵经》 2004-04-10

[卷下]诊望法提纲

不成者。能立而死。头四破不成人。通身软弱如无骨者。不寿。此亦得强则生。失强则死之谓也。若夫经言 五色之见。各出其色部骨陷者。必不免于病。其色部乘袭者。虽病甚不死。则知部骨不陷者。可免于病。 部骨陷而色乘袭者。若病甚则危也。是又合气色骨

分类:中医古籍 > 《望诊遵经》 2004-04-10

[卷四上四诊合参总论]经解

合脉,肺合皮,脾合肉,肾合骨也。 此即申明内应五脏之色也,肝、心、肺、脾、肾为筋、脉、皮、肉、之本,故气相合也。 五色之现者,各出其色部。部骨陷者,必不免于病矣。其色部乘袭者,虽病甚,不死矣。 五脏有五色,色者,脏气现于外,由本脏之部分而

分类:中医古籍 > 《灵素节注类编》 2004-04-10

[卷四上四诊合参总论]经解

合脉,肺合皮,脾合肉,肾合骨也。 此即申明内应五脏之色也,肝、心、肺、脾、肾为筋、脉、皮、肉、之本,故气相合也。 五色之现者,各出其色部。部骨陷者,必不免于病矣。其色部乘袭者,虽病甚,不死矣。 五脏有五色,色者,脏气现于外,由本脏之部分而

分类:中医古籍 > 《灵素节注类编》 2004-04-10

[卷下]诊鼻形容条目

诊鼻条目。气色已述明堂之中。形容当集提纲之下。灵枢云。五色之见。各出其色部骨陷者。必不免于 病。其色部乘袭者。虽病甚不死。是亦察色分部之要也。至其形容诸书。以为喘息鼻张者。肺病也。初病鼻 煽者。邪风壅塞肺窍也。引息鼻张。呼吸急

分类:中医古籍 > 《望诊遵经》 2004-04-10

[卷下]诊鼻形容条目

诊鼻条目。气色已述明堂之中。形容当集提纲之下。灵枢云。五色之见。各出其色部骨陷者。必不免于 病。其色部乘袭者。虽病甚不死。是亦察色分部之要也。至其形容诸书。以为喘息鼻张者。肺病也。初病鼻 煽者。邪风壅塞肺窍也。引息鼻张。呼吸急

分类:中医古籍 > 《望诊遵经》 2004-04-10

[前编·分野]九、〔面〕

其 脉毛,黑者其脉石。见其色而不得其脉,反得相胜之脉则死矣。得其相生之脉,则病已矣。又曰∶五色之见也, 各出其色部,部骨陷者,必不免于病矣。其色部乘袭者,虽病甚不死。夫青黑为痛,黄赤为热,白为寒。《素 问》曰∶生于肝,如以缟裹绀,故青欲如

分类:中医古籍 > 《经络全书》 2004-04-10

概述为经穴别名。即陷谷[参考资料] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:609.。《普济方》引《明堂》云:陷谷“一名陷骨”。[穴位基础信息表]陷谷|Xiangu|Hsienku|Sinking V

分类:医学百科 > 陷骨 2016-05-12