94AB,找到 476795 条结果,当前1 - 10,用时0.123007 秒

臂风毒

臂风毒 病名。指痈发生于臂部肩髃穴处者,出《证治准绳·外科》卷二。即肩风毒。详该条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母B > 2006-01-11

臂风毒

臂风毒 病名。指痈发生于臂部肩髃穴处者,出《证治准绳·外科》卷二。即肩风毒。详该条。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:58:29 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 臂风毒 2009-01-06

病名。痈疽生于肩髃穴者。见《外科大成》卷二。又名臂风毒。多因风邪袭于肩髃穴之骨缝,与湿稽留而化热所致。证见初起红肿热痛,肿块小者如杏,大者如桃,痛引肩臑,更兼拘急。治宜祛风利湿,化热解毒。初起者可用汗法,内服蠲痛无忧散。肿不消者,

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母J > 2006-01-11

病名。痈疽生于肩髃穴者。见《外科大成》卷二。又名臂风毒。多因风邪袭于肩髃穴之骨缝,与湿稽留而化热所致。证见初起红肿热痛,肿块小者如杏,大者如桃,痛引肩臑,更兼拘急。治宜祛风利湿,化热解毒。初起者可用汗法,内服蠲痛无忧散。肿不消者,

分类:医学百科 > 肩风毒 2009-01-06

[卷十九腋指掌部]臂痈门主论

《玄机》云∶在外为痈,在臂内为鱼肚发,在臂上节肿连肩,为臂风毒。 王肯堂曰∶两臂肘起至接骨下引手至小骨之上发痈疖,此处虽实,奈连大小筋 骨,举动不便,垂手多坠疼,如脓深沉澈骨,即伤筋脉,拳缩不舒,搐搦,宜急用 缓慢筋脉药饵治之。

分类:中医古籍 > 《疡医大全》 2004-04-10

[卷十九腋指掌部]臂痈门主论

《玄机》云∶在外为痈,在臂内为鱼肚发,在臂上节肿连肩,为臂风毒。 王肯堂曰∶两臂肘起至接骨下引手至小骨之上发痈疖,此处虽实,奈连大小筋 骨,举动不便,垂手多坠疼,如脓深沉澈骨,即伤筋脉,拳缩不舒,搐搦,宜急用 缓慢筋脉药饵治之。

分类:中医古籍 > 《疡医大全》 2004-04-10

[卷之三部(七)]臂痈

骨,即伤筋脉,拳缩不 舒搐撮,宜急以缓慢筋脉药饵治之。《玄机》云∶在臂外为痈。在臂内为鱼肚发,在 臂上节肿连肩髁,为臂风毒。宜活命饮加羌活、独活、桂枝、桔梗,水酒各半煎服,及 夺命丹、紫金丹、胜金丹选用。壮实有里证者,一粒金丹、八阵散下之

分类:中医古籍 > 《证治准绳·疡医》 2004-04-10

[卷之三部(七)]臂痈

骨,即伤筋脉,拳缩不 舒搐撮,宜急以缓慢筋脉药饵治之。《玄机》云∶在臂外为痈。在臂内为鱼肚发,在 臂上节肿连肩髁,为臂风毒。宜活命饮加羌活、独活、桂枝、桔梗,水酒各半煎服,及 夺命丹、紫金丹、胜金丹选用。壮实有里证者,一粒金丹、八阵散下之

分类:中医古籍 > 《证治准绳·疡医》 2004-04-10

中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:899. 。在肘后内侧者称内肘毒;在肘后外侧者称外肘毒,均由火郁结,气血凝结而成[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:899. 。

分类:医学百科 > 发臂毒 2016-01-27

,治疗113例鼻炎,对常年性鼻炎有较好效果。牙痛患者侧卧位,对下关常规消,用1.5~2寸毫针快速刺人表皮,得气后留针20~30 min,留针期间可提插捻转。最后修订于 2016年5月10日 星期二 14:20:22 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 下臂 2016-05-10