94AB,找到 1150348 条结果,当前1 - 10,用时0.4670267 秒

悟真篇

悟真篇 气功专著。北宋张伯端撰。成书于熙宁乙卯(1075年)。自序谓:“罄所得成律诗九九八十一首,号曰《悟真篇》。内七言四韵一十六首,以表二八之数;绝句六十四首,按《周易》诸卦;五言一首,以象太乙;续添西江月一十二首,以周岁律。

分类:医学百科 > 悟真篇 2009-01-06

悟真篇

悟真篇 气功专著。北宋张伯端撰。成书于熙宁乙卯(1075年)。自序谓:“罄所得成律诗九九八十一首,号曰《悟真篇》。内七言四韵一十六首,以表二八之数;绝句六十四首,按《周易》诸卦;五言一首,以象太乙;续添西江月一十二首,以周岁律。

分类:医源资料库 > 中医词典 > 其他 > 2006-01-12

悟真篇

悟真篇 气功专著。北宋张伯端撰。成书于熙宁乙卯(1075年)。自序谓:“罄所得成律诗九九八十一首,号曰《悟真篇》。内七言四韵一十六首,以表二八之数;绝句六十四首,按《周易》诸卦;五言一首,以象太乙;续添西江月一十二首,以周岁律。

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母W > 2006-01-12

上清内景

”景。实即象。内景又作“内境”,即身内五脏六腑之脏象。本书继承《太平经》和《老子河上公章句》五脏有神说,以论五脏六腑神的形式,详论五脏六腑功能,阐述了养生内修的基本理论。亦为道教著名经典之一。收入《道藏》和《云笈七签》。有多种注本。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母S > 2006-01-12

上清内景

”景。实即象。内景又作“内境”,即身内五脏六腑之脏象。本书继承《太平经》和《老子河上公章句》五脏有神说,以论五脏六腑神的形式,详论五脏六腑功能,阐述了养生内修的基本理论。亦为道教著名经典之一。收入《道藏》和《云笈七签》。有多种注本。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 其他 > 2006-01-12

上清内景

《老子河上公章句》五脏有神说,以论五脏六腑神的形式,详论五脏六腑功能,阐述了养生内修的基本理论。亦为道教著名经典之一。收入《道藏》和《云笈七签》。有多种注本。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:23:46 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 上清黄庭内景经 2009-01-06

内景

资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:282. 。景,意为神(据云笈七韱和《内景注释》)[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:282. 。

分类:医学百科 > 内景 2015-11-04

内景

内景 气功术语。谓练功时内视的身内之象。内景梁丘子注序:“内者,心也;景者,象也。……内象谕即血肉、筋骨、脏腑之象也。心居身内,存观一体之象也,故曰内景也。” 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母N > 2006-01-12

自序

呜呼!以镜之才,未为驽下,顾一事之微,用心如此,费资斧如此,恭以礼人又如此,而 其技始克进。孰谓太元之理,医不通儒而十全之?责目不当严于他病乎。博古尚论,实有不容已者。岁辛酉,春 雨洽旬,检所笔乘症治,分汇成卷,署名大成,燕石自

分类:中医古籍 > 《目经大成》 2004-04-10

自序

若医和、医缓、扁鹊之俦,皆其最也 。始皇 于世。汉之太仓公、华元化、张仲景之徒,皆精其。仓公、元化无传书,惟仲景有伤寒 、《金匮》两书,实与《本》、《汤液》、《灵》、《素》、《难经》相为表里,此医学之大成也 。晋太医令王叔和,错解

分类:中医古籍 > 《中风论》 2004-04-10