94AB,找到 1156160 条结果,当前1 - 10,用时0.5190297 秒

辨证录

辨证录 综合性医书。十四卷。(附《脉诀阐微》一卷)。清·陈士铎述(托名岐伯、张仲景所传)。成书约为1687年。内容包括内、外、儿、妇等各种疾病病。分伤寒、寒、中风等126,700余证,每证详列病状、病因、立法处方及方剂配伍,说理

分类:医学百科 > 辨证录 2009-01-06

辨证录

辨证录 综合性医书。十四卷。(附《脉诀阐微》一卷)。清·陈士铎述(托名岐伯、张仲景所传)。成书约为1687年。内容包括内、外、儿、妇等各种疾病病。分伤寒、寒、中风等126,700余证,每证详列病状、病因、立法处方及方剂配伍,说理

分类:医源资料库 > 中医词典 > 其他 > 2006-01-12

辨证录

辨证录 综合性医书。十四卷。(附《脉诀阐微》一卷)。清·陈士铎述(托名岐伯、张仲景所传)。成书约为1687年。内容包括内、外、儿、妇等各种疾病病。分伤寒、寒、中风等126,700余证,每证详列病状、病因、立法处方及方剂配伍,说理

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母B > 2006-01-11

猝中

猝中 见辨证录·中风门》。即卒中。详该条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母C > 2006-01-11

中风

中风 病名。见备急千金要方卷八。又名卒中。详见卒中。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母Z > 2006-01-12

卒中

概述中风:1.卒中;2.外感风邪的病。卒中·中风中风(zhòng众)(apoplexy[参考资料] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2010)[M].北京:科学出版社,2011.[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医药学名词

分类:医学百科 > 卒中 2016-10-17

中风

中风 病名。见备急千金要方卷八。又名卒中。详见卒中。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:18:53 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 卒中风 2009-01-06

卒中

卒中 病名。 ①即中风。见三因极一病方论卷二。一作猝中,又名卒中风。以中风为猝然发生,故名。详见中风。 ②猝然如死而气不绝者。证见卒然不省人事,全如死尸,但气不绝,脉动如故,或脉无伦序,或乍大乍小,或微细不绝,而心胸温暖(见《医学

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母Z > 2006-01-12

[卷九十一诸风门]卒中风(附论)

末。每服一钱。温酒下。不计 时。 三化汤 (出德生堂) 治诸卒中风。不省人事。痰喘上壅。一切危急之。大 便秘结。至五七 大黄牵牛朴硝(各五钱)上咀。量人虚实加减。一服水一盏半。煎一盏。却下 硝煎一

分类:中医古籍 > 《普济方》 2004-04-10

猝中

猝中 见辨证录·中风门》。即卒中。详该条。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:54:57 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 猝中 2009-01-06